แบบฟอร์มนำส่ง-รับคืนผลิตภัณฑ์ยา


กรุณากรอกแบบฟอร์มนี้ให้ครบถ้วน จากนั้นกดปุ่ม "ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม" เพื่อพิมพ์แบบฟอร์มนำส่งผลิตภัณฑ์ยาและเซ็นรับรองลงชื่อในนามผู้ส่งคำขอให้เรียบร้อย แนบมาพร้อมกับผลิตภัณฑ์ยาให้ สมสท. ถ่ายรูปให้
**หมายเหตุ
1. สมสท. ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบต่อการสูญหายและความเสียหายที่เกิดขึ้นระหว่างการจัดส่งผลิตภัณฑ์ยาทุกกรณี
2. สมสท. ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายของผลิตภัณฑ์ยา ที่เกิดขึ้นระหว่างกระบวนการถ่ายภาพทุกกรณี
3. การรับคืนผลิตภัณฑ์ยา ติดต่อขอรับคืนที่เบอร์ 02-027-9711 ต่อ 9072 ภายใน 7 วันทำการนับเริ่มจากวันที่สถานะของรายการยาถูกเปลี่ยนเป็น "สร้าง TMT สำเร็จ" ในระบบ TMT Connect (หากเกินกำหนด สมสท. ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายและสูญหายของผลิตภัณฑ์ยา) ทั้งนี้ต้องนำ แบบฟอร์มคำขอรับคืนผลิตภัณฑ์ยา มาติดต่อในวันรับคืนด้วยทุกครั้ง
4. กรุณาดาวน์โหลดแบบฟอร์ม และเปิดไฟล์ดังกล่าว ผ่านโปรแกรม Microsoft Word เท่านั้น
5. กรณีผลิตภัณฑ์ยาที่ต้องเก็บในอุณหภูมิ 2-8 องศาเซลเซียส กรุณาโทรนัดหมายนำส่งผลิตภัณฑ์ยาล่วงหน้าก่อนทุกครั้งและรอรับคืนผลิตภัณฑ์ยาในวันทำการเดียวกัน (เวลานำส่ง 9.00 – 11.00 น. เท่านั้น)
6. กรณียาที่อยู่ในข้อกำหนดให้ถ่ายภาพด้านหน้าและด้านหลัง ในเฟรมภาพเดียวกัน กรุณานำส่งผลิตภัณฑ์ยาอย่างน้อย 2 ชิ้น เช่นแผงยา หลอดฉีดยา (syringe) หลอดยา (tube) ซอง (sachet) ถุง (bag)
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม เคลียร์ข้อมูล